Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.

Política de privacitat


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES - OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ PER A CLIENTS I PROVEÏDORS

Política de protecció de dades de GRUPO GESTILAR

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

D’acord amb l’immoble objecte de la vostra sol·licitud, us informem que el responsable del tractament de les vostres dades referents als diferents processos relacionats amb la gestió d’usuaris, clients i clients potencials, col·laboradors i proveïdors serà la respectiva empresa promotora de l’immoble i pertanyent al GRUPO GESTILAR, amb domicili social a C/ Quintanavides 19, edificio 4, 3.º E, 28050, Madrid.

Per tant, aquest document serà d’aplicació als Responsables del tractament de dades que es detallen al document d’Avís legal, a la clàusula 1a “Objecte”, essent cadascuna de les entitats, si escau, responsable dels tractament de dades que es descriuen a continuació.

Als efectes de la nostra política de protecció de dades, el telèfon de contacte és 913697450  i el correu electrònic de contacte és protecciondatos@gestilar.com.

2. Quin tipus de dades tenim sobre la vostra persona i com les hem obtingudes?

Les categories de dades personals que GRUPO GESTILAR tracta sobre els seus clients i proveïdors són les següents:

  • Dades d’identificació
  • Adreces postals o electròniques
  • Informació comercial
  • Dades econòmiques i de transaccions
  • Dades professionals

Totes les dades esmentades abans les hem obtingudes o directament de vosaltres, mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc., o mitjançant la vostra empresa, en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per portar a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà obligació vostra o de la vostra empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Pel que fa a les dades de candidats a possibles feines, hem obtingut les dades mitjançant la presentació d’un CV o l’obtenció de la candidatura a través dels serveis d’un portal d’ocupació. En aquest últim cas, heu autoritzat la cessió de les vostres dades a la nostra empresa en inserir les vostres dades curriculars al portal d’ocupació.

3. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que GRUPO GESTILAR reuneixi a través dels diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts, respectant en tot cas els terminis mínims legals de conservació, segons la matèria.

En qualsevol cas, GRUPO GESTILAR conservarà les vostres dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les vostres dades personals durant un període de temps raonable, fins i tot després que hàgiu deixat d’usar els nostres productes o aquest lloc web. Després d’aquest període, les vostres dades s’eliminaran de tots els sistemes de GRUPO GESTILAR.

4. Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les vostres dades?

A GRUPO GESTILAR tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diverses activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei postvenda, gestió de proveïdors, gestió de candidats, qualitat de serveis, etc. D'aquesta manera, farem servir les vostres dades per portar a terme algunes de les accions següents, basant-nos en la base de legitimació respectiva:

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Gestió comptable, fiscal, administrativa i comercial de clients

Execució (pre)contracte

Gestió de les sol·licituds d’informació que arriben a través del formulari web o xarxes socials

Consentiment de l’afectat

Donar compliment a la normativa vigent, coneixement del client

Obligació regulatòria

Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors

Execució (pre)contracte

Operacions en la segmentació de clients potencials, realització de campanyes de captació, exclusió publicitària

Interès legítim del responsable

Gestió de campanyes per mitjans electrònics: xarxes de comunicació electrònica

Interès legítim del responsable

Gestió de campanyes a través de mitjans físics clients potencials

Interès legítim del responsable

Contractació per part de clients persones físiques

Execució (pre)contracte

Gestió de reclamacions i queixes de clients

Execució (pre)contracte

Gestió dels drets en matèria de protecció de dades

Obligació regulatòria

Gestió de pagaments i transferència a proveïdors

Execució (pre)contracte

Gestió d’embargament crèdits comercials a proveïdors

Execució (pre)contracte

 

Pel que fa a la base de legitimació esmentada, esteu obligat a facilitar les dades personals. En el supòsit que no ens faciliteu les vostres dades de caràcter personal, no es podrà executar el contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

GRUPO GESTILAR mai compartirà les vostres dades personals amb cap empresa tercera que pretengui usar-les en accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens ho hàgiu autoritzat expressament.

Us informem que podem facilitar les vostres dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en els casos en què GRUPO GESTILAR rebi un requeriment legal per part d’aquestes Autoritats o en els casos en què, tot i actuar de bona fe, considerem que aquesta acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial, per respondre a qualsevol reclamació o demanda jurídica o per protegir els drets de GRUPO GESTILAR o els seus clients i el públic en general.

GRUPO GESTILAR pot proporcionar les vostres dades personals a terceres persones (p. ex., proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar el nostre lloc web o portar a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de seguretat que GRUPO GESTILAR en relació amb les vostres dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de conservar les vostres dades personals de manera privada i segura, per tal d’usar la informació únicament seguint instruccions específiques de GRUPO GESTILAR.

6. Quins són els vostres drets com a afectat o interessat?

Qualsevol persona té el dret d’obtenir confirmació sobre si GRUPO GESTILAR està tractant dades personals que la concerneixen o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre-les en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el dret d’oposar-se al tractament de les seves dades. GRUPO GESTILAR deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, o en aquelles excepcions establertes a la normativa aplicable.

Així mateix, us informem que teniu dret a retirar els vostres consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

També informem l'usuari que, en qualsevol moment, pot exercir els drets esmentats dirigint-se a nosaltres per escrit fent servir les dades de contacte que apareixen a l'apartat 1, “Responsable del tractament”, d’aquesta Política de protecció de dades i privacitat de GRUPO GESTILAR, adjuntant una còpia del DNI. De la mateixa manera, podeu enviar-nos un correu electrònic a l'adreça protecciondatos@gestilar.com.

També teniu el dret de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre tot quan no hàgiu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets.

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6

28001, Madrid

Tel. 901100099 / 912663517

7. Protecció de dades dels usuaris del lloc web

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 vigent, GRUPO GESTILAR informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades del nostre lloc web per part de GRUPO GESTILAR. Aquest tractament de les vostres dades s'empararà en el vostre consentiment. En prémer el botó “ENVIA”, l’usuari consent al tractament de les seves dades per part de GRUPO GESTILAR.

Així mateix, us informem que, llevat obligació legal o consentiment exprés per part vostra, GRUPO GESTILAR no cedirà les vostres dades a terceres persones.

Igualment, s’informa l’usuari que, en qualsevol moment, pot exercir els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d’altres drets reconeguts en aquest document i regulats al Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a GRUPO GESTILAR, C/ Quintanavides 19, edificio 4, 3.º E, 28050, Madrid. Correu electrònic: protecciondatos@gestilar.com.

D’altra banda, d’acord amb el que es disposa a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, GRUPO GESTILAR es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver obtingut abans l’autorització expressa del destinatari. L'usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

8. Altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat.

8.1 Mesures de seguretat

GRUPO GESTILAR adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent de protecció de dades, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament descrits, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als vostres drets i llibertats com a persona.

8.2 Tractament de dades de menors

A l’empara del RGPD UE 679/2016 i del RD 1720/2007, els menors de més de 14 anys poden atorgar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com poden ser la inscripció en un fòrum, l’emplenament d’un formulari de contacte, etc. No obstant això, serà responsabilitat de GRUPO GESTILAR comprovar la veracitat de l'edat indicada per part del menor.

Per al tractament de dades de menors de 14 anys, la recollida de dades es realitzarà sempre amb el consentiment exprés dels pares o tutors legals.

8.3 Modificacions de la nostra Política de protecció de dades i de privacitat

Ocasionalment, GRUPO GESTILAR podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de la Política de protecció de dades per a clients, proveïdors i usuaris. Si us plau, verifiqueu aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver-se produït i de quina manera us poden afectar.

8.4 Per què cal acceptar aquesta Política de protecció de dades i de privacitat?

Aquest apartat de Política de protecció de dades per a clients, proveïdors i usuaris us proporciona, de manera fàcilment accessible, tota la informació necessària perquè pugueu conèixer la tipologia de dades que GRUPO GESTILAR manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades us reconeix com a persona afectada i la manera d’exercir aquests drets. Per tant, amb l'enviament deliberat de les vostres dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb la nostra empresa, considerem que reconeixeu i accepteu el tractament de les vostres dades personals, tal com es descriu en aquesta política. Aquesta informació personal només s’usarà per als fins per als quals ens l’heu facilitada o que determinades normatives nacionals o regionals permetin.

En qualsevol cas, us hem d’advertir que una negativa per part vostra a facilitar-nos certes dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències greus en el moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

Si teniu qualsevol pregunta en relació amb aquest apartat de Política de protecció de dades per als clients potencials, clients i proveïdors de GRUPO GESTILAR, si us plau, poseu-vos en contacte amb l’empresa fent servir l’adreça facilitada en el primer apartat, “Responsable del tractament”, i serà un plaer atendre-us i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulgueu plantejar.

9. Legislació aplicable

Aquestes Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa a la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.