Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.

quant es paga de plusvàlua quan es ven una casa

Els teus comptes al dia: quant es paga de plusvàlua quan es ven una casa?

Es tracta, a grans trets, d’un dels impostos més desconeguts per a la gran majoria de propietaris d’un immoble, però, en canvi, és del que més s’està parlant en els darrers mesos, juntament amb el nou pla estatal d’habitatge. Coneix què és l’anomenat “Impost de plusvàlua municipal” i en quins casos pot ser reclamat, o quant es paga de plusvàlua en vendre una casa o en produir-se un traspàs de propietat amb motiu d’herència. Segueix llegint!

La revaloració de l’habitatge: base de l’impost de plusvàlua municipal

Aquest impost, que està regulat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març (pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i que és recaptat per l’ajuntament de cada municipi, es fonamenta en l’increment de valor d’un habitatge des del moment en el qual se n’obté la propietat fins que se’n produeix el traspàs. De fet, el seu nom més tècnic en descriu perfectament la naturalesa: increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Com a dada, en principi aquest pagament és a càrrec del venedor, tot i que és cert que la llei estableix que també pot ser pagat pel comprador si així ho acorden les parts i es recull al contracte.

El càlcul de l’impost de plusvàlua municipal

Recentment, el Tribunal Constitucional ha declarat nuls els casos en què l’habitatge s’ha venut per un valor igual o inferior al valor pel qual es va adquirir, i se’n pot reclamar el cobrament al 100% si aquest s’ha arribat a tramitar. D’altra banda, també s’ha posat en dubte la manera errònia de calcular la quantitat que calia abonar durant molts anys, havent-se cobrat fins a un 35% de més per error (s’hauria de gravar l’increment de valor experimentat “a passat” i no “a futur”).

Es pot reclamar?

Es poden reclamar totes les plusvàlues, sempre que el pagament no hagi prescrit: el termini és de quatre anys per als pagaments que van ser voluntaris i d’un mes per als que es van realitzar per requeriment judicial.

Pel que fa a la quantitat, dependrà de si la venda es va realitzar tenint pèrdues (cas en el qual els afectats poden recuperar el 100% del que han pagat), o si la venda es va realitzar tenint guanys, remetent-nos a aquesta estimació del 35% de marge d’error a causa del càlcul erroni en la base imposable de l’impost.

Sens dubte, es tracta d’un dels temes de més actualitat del sector immobiliari, del qual seguirem pendents. T’has vist afectat pels canvis recents en aquest sentit?

26/04/2018