Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.


Descobrint les claus de l'Informe d'Avaluació dels Edificis

 

Avui tornem a parlar d'un dels dels documents específics de l'habitatge, en aquest cas, l'Informe d'Avaluació dels Edificis. Us expliquem de què es tracta, quins en són els aspectes més destacats i el perquè de la importància de tramitar-lo.

 

Com se'l defineix i en què es basa?

L'Informe d'Avaluació dels Edificis és un document en el qual s'acredita la situació en què es troben, en relació amb diversos punts, com l'estat de conservació, el compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal, així com les condicions i el grau d'eficiència energètica que tenen.

A més d'aquestes tres qüestions, recentment se n'ha incorporat una quarta: "Condicions bàsiques de protecció davant el soroll", mitjançant la qual es vol donar una avaluació voluntària sobre les condicions acústiques d'un edifici, com a pas previ a la possibilitat de realitzar una proposta de millora acústica.

Per tot això, es pot afirmar que aquest document inclou, d'una banda, una Inspecció Tècnica (ITE) i, de l'altra, una certificació energètica de l'edifici, en la qual se n'analitza la demanda. D'aquesta manera, la finalitat de tot això serà establir uns criteris de millora i de rehabilitació de l'edifici.

Quin és l'objectiu de l'IEE i quan ha de realitzar-se?

A través del Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, rehabilitació edificatòria, i regeneració i renovació urbanes (2013-2016), s'explica com l'IEE és una eina per conèixer les característiques dels edificis quant a seguretat, accessibilitat, habitabilitat i, sobretot, sobre les seves necessitats energètiques, per tal de poder estudiar en un futur si s'assoliran les exigències a nivell estatal de la Directiva 2012/27/UE plantejades per al 2020.

Per norma general, és a partir dels 50 anys d'antiguitat que un edifici de caràcter residencial d'habitatge col·lectiu està obligat a passar l'IEE, almenys, cada 10 anys.

No obstant això, cal destacar que les comunitats autònomes i els ajuntaments poden rebaixar aquesta periodicitat, si ho consideren oportú.

D'altra banda, aquest document s'haurà de presentar sempre que els propietaris d'un edifici sol·licitin ajudes públiques per tal de realitzar reformes de conservació, accessibilitat o eficiència energètica.

Qui pot certificar l'Informe d'Avaluació d'un Edifici i quant costa?

Segons s'estableix des de Foment, seran els professionals següents els que podran certificar i portar a terme aquest informe:

a) Els arquitectes o arquitectes tècnics que estan habilitats a l'efecte per l'article 3è del Reial Decret Legislatiu 7/2015.

b) La resta de tècnics facultatius que es determinin a l'Ordre Ministerial prevista a la Disposició final primera del Reial Decret Legislatiu 7/2015.

Pel que fa al cost de l'ITE, es tracta d'un mercat lliure, raó per la qual els preus establerts es marquen en funció de la competència i els costos fixes de cada cas depenen, per exemple, de la superfície construïda o l'antiguitat de l'edifici.

Coneixíeu les característiques i particularitats de l'IEE? Un document essencial que, si s'omet, suposa una infracció urbanística, amb les sancions corresponents.

 

 

 

 

07/09/2017