Videollamada con nuestros comerciales. Agenda tu cita.


23/06/2017

Comunitat de propietaris: quines obligacions fiscals té?

Fa tot just una setmana s’ha difós una de les últimes notícies respecte a les obligacions fiscals de les comunitats de propietaris i la seva evolució en els darrers 5 anys: la càrrega de tràmits ha augmentat en un 20 %, fet que comporta una major complexitat a l’hora de gestionar correctament l’edifici.

Entre aquestes noves responsabilitats destaca el certificat d’eficiència energètica, exemple de la tendència del sector immobiliari cap a la sostenibilitat i el respecte al medi ambient; també podem esmentar les inspeccions elèctriques, les noves notificacions telemàtiques, el model 347 d’Hisenda o la sol·licitud de subvencions, tal com va informar el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) a principis de mes.

Com que els dubtes sobre les obligacions fiscals dels edificis acostumen a ser comuns, des de Gestilar volem ajudar-vos perquè no se us oblidi cap dels tràmits que s’han de tenir en compte. Quins són?

 

Obligacions fiscals en relació amb l’IVA

En termes generals, l’obligació respecte de l’aplicació de l’IVA es produeix als rebuts de llum, el manteniment d’ascensor i la neteja o contractació de serveis professionals.

Més concretament, si la comunitat realitza altres activitats de tipus econòmic, com el lloguer del terrat per posar una antena o la inserció de publicitat a la façana, tindrà la consideració de subjecte passiu de l’IVA. Atesa aquesta situació, haurà de presentar la declaració ingressant l’IVA repercutit pels serveis prestats; així i tot, es podrà aplicar la deducció dels serveis o obres realitzats per poder desenvolupar les activitats abans descrites.

D’altra banda, estaran exempts d’IVA els habitatges que siguin de propietat de la comunitat que es lloguin a particulars per a ús d’habitatge habitual, com ocorre amb la porteria.

 

Obligacions fiscals en relació amb l’IRPF

Des del 2014, una de les obligacions fiscals de les comunitats de propietaris és presentar el model 347 d’Hisenda, en el qual han d’incloure les relacions econòmiques que realitzen amb tercers (operacions amb qualsevol proveïdor, adquisicions de bens o prestacions de serveis), sempre que se superin els 3.005,06 €.

Això haurà de quedar reflectit en el còmput anual i haurà de presentar-se durant el mes de febrer de l’any en curs, i completar-se amb les dades de l’any anterior.

De la mateixa manera, si la comunitat contracta els serveis de professionals independents com un administrador, un advocat o un arquitecte, també s’haurà de practicar la retenció oportuna.

 

A les comunitats de propietaris també hi ha excepcions…

Cal remarcar que la normativa vigent estipula una sèrie d’excepcions, les operacions de les quals resten exemptes de ser declarades, referides totes a l’ús o consum comunitari o a elements comuns:

  • Les de subministrament d’energia elèctrica, combustibles i aigua.
  • Les derivades d’assegurances que tinguin per objecte l’assegurament de bens i drets relacionats amb elements comuns.

Rebre les últimes noticies sobre Gestilar
SEMPRE ACTUALITZAT
Accepto les condicions de la política de privacitat *

En sol·licitar informació, autoritzeu Gestilar a emmagatzemar les vostres dades per informar-vos sobre oportunitats comercials d'acord amb la Política de privacitat.